De Jongerenraad vraagt aandacht voor gelijke kansen

De Jongerenraad strijdt voor gelijke kansen in het onderwijs. De jongeren bereiden zich voor op een dialoog met bestuurders, beleidsmakers en professionals om hun ervaringen en ideeën te delen over dit thema.

Beste stuurgroepleden,

Onlangs was er weer een bijeenkomst van de Jongerenraad. Inmiddels bestaat de raad uit een vaste en groeiende groep jongeren die betrokken zijn bij het thema kansengelijkheid. Jongeren die ervaring hebben met een situatie waarin de afstemming m.b.t. hun behoeftes niet passend is of jongeren die juist wel de mogelijkheid hebben gehad zich te ontwikkelen op een manier die bij ze past door de juiste ondersteuning van de mensen om zich heen. Doordat leerlingen niet in de school zitten en in contact zijn met leerlingen uit andere wijken, andere scholen, andere culturen, andere…… wordt de input van de jongeren nog belangrijker en krijgt deze veel meer impact

Samen met kansengelijkheid expert Floris Burgers en de begeleiders van de Jongerenraad Sjaak en Andrea hebben leerlingen van verschillende scholen zich onlangs gebogen over vier onderwerpen die te maken hebben met kansengelijkheid. 

We werken toe naar een dialoogsessie die in mei in de raadzaal wordt georganiseerd. Bestuurders, professionals en beleidsmakers gaan in gesprek met de jongeren waarin hun perspectief centraal staat.

Ze willen aandacht vragen voor deze thema’s:

  1. Armoede

Als je uit een arm gezin komt heb je minder kansen op school. Wat al goed gaat is dat er fondsen beschikbaar zijn om deze leerlingen toch mee kunnen laten gaan op schoolreisjes en schoolspullen te kopen. Het is wel belangrijk dat er meer educatie en informatie komt over hulpbronnen en er meer bewustzijn en minder taboe is. Dat geldt niet alleen voor armoede. Wat minder goed gaat is dat jongeren soms zonder voldoende eten naar school moeten. Daarom pleiten we voor een goedkoop een gezond aanbod in de schoolkantines. Daarnaast vinden we dat bijles voor iedereen die het nodig heeft gratis beschikbaar zou moeten zijn en er meer en toegankelijke werkruimtes voor mensen die nog niet hebben gestudeerd en dat deze mensen kansen en begeleiding krijgen.

  1. Discriminatie

Veel jongeren hebben te maken met discriminatie en niet iedereen is zich hier bewust van. Er zou voorlichting moeten komen op scholen over de verschillende vormen van discriminatie, maar ook over diversiteit, andere culturen en elkaars achtergronden.  Ook hebben jongeren de ervaring dat docenten bevooroordeeld kunnen bij het geven van schooladvies.

  1. Rol van de docent

Docenten zouden meer aandacht kunnen hebben voor de behoefte van leerlingen. Dit gaat deels over kleinere klassen en het beter verdelen van het docenten aanbod in Nijmegen. Daarnaast gaat het over een andere houding bij docenten. Ook schoolcultuur, voldoende visie en voldoende getraind, een eenduidige grondhouding van alle collega’s binnen de school komen hier aan de orde..De leerkracht zou meer ruimte en tijd moeten krijgen om leerlingen beter te leren kennen en respect creëren voor ieders verschillen.

  1. Anders leren 

Door de toetscultuur ervaren jongeren veel stress op school. Hierdoor ervaren zijn minder kansen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Scholen zouden leerlingen meer vrijheid moeten geven om zelf invulling te geven aan wat zij willen leren en aan te sluiten bij de motivatie en talenten van leerlingen. Help leerlingen hun passie te volgen en zet in op een breder aanbod. Daarnaast kunnen scholen een diverser onderwijsaanbod creëren voor andere vaardigheden. Dit kunnen praktische skills zijn zoals repareren, koken of moestuinen, maar ook mentale vaardigheden zoals omgaan met stress of discriminatie. Voor excellente leerlingen worden soms extra mogelijkheden gecreëerd in de vorm van bijvoorbeeld een technasium. Deze extra kansen zouden er ook voor andere jongeren moeten komen, ongeacht je prestaties op school.

← Terug naar actueel